لوازم الکترونیکی

وقتی به جایی برسی که خودت دروغ از راستت رو تشخیص ندی اون بده

via IFTTT

پست های مرتبط