لوازم الکترونیکی

کاشکی روی حرفایی که میزنیم فکر کنیم شاید به نظرت چیزی نباشه اما اونطرف رو ناراحت میکنه #مدگل

via IFTTT

پست های مرتبط